Studiebeskrivelse for uddannelsen

Uddannelse i Dynamisk Psykoterapi

Studiebeskrivelse for uddannelsen.

Uddannelsen varer 4 år og består af del I og del II, i alt 18 moduler: 17 moduler à 4 døgn, 1 modul á 2 døgn (internater). Herudover 15 møder à 16 timer i arbejdsgrupper, ekstern træning med klientforløb og ekstern supervision og egen-terapi.

Uddannelsen er bygget op om forskellige temaer og fag. Alle lange moduler indeholder teori og metode med undervisning, øvelser, træning, selvrefleksion, supervision og egenterapi som redskaber til implementering.
Teori og metode formidles via foredrag, demonstration og dialog. Øvelser og træning, der involverer de studerende, er gennemgående og har til formål at forbinde de studerendes personlige oplevelser og erfaringer med det teoretiske og terapeutiske indhold.

Træning i psykoterapeutiske teknikker foregår under supervision.
Supervision, selvrefleksion og egenterapi tjener til at uddybe forbindelsen mellem teori og praksis, fremme de studerendes erkendelse af egne ressourcer og svagheder samt udvikle de studerendes jeg i retning af at forbedre personlige terapeutiske egenskaber og overblik.

Træning i at give og modtage feed-back er en gennemgående del af uddannelsen på alle niveauer.
Indlæring af og træning i terapeutiske færdigheder foregår i og med relationerne på holdet, dels i grupper af forskellig størrelse, og fra modul 7 til 17 ligeledes i en fast etableret klient terapeut relation. Efter modul 10 begynder de studerende at træne med eksterne klienter og starter med ekstern supervision.
Ekstern egenterapi en del af uddannelsen og tilrettelægges individuelt.

Undervisning i teori og metode og træning er bygget op i niveauer, således at psykodynamisk teori om udvikling er gennemgående fra start til slut på uddannelsen. Teorien repeteres og udbygges undervejs. Grundlæggende metoder, der særligt retter sig mod at styrke klientens jeg, hvor der er jeg-svagheder, indlæres og trænes først. Disse metoder er samtidig fundament for indsigtsgivende metoder.

På modulerne er undervisningen lærerstyret. Når der er eksterne undervisere, er der altid en uddannelsesleder til stede for at sikre sammenhængen med uddannelsen i øvrigt.
Mellem modulerne træner de studerende i faste arbejdsgrupper med bestemte opgaver, som er udarbejdet i sammenhæng med den øvrige undervisning. Selvrefleksion og træning er altid en del af opgaven.

I studieoversigten er der ved hvert modul anvist litteratur, der forventes læst til det efterfølgende modul. Se litteraturliste.

Del I

Modul 1

Mål:
Introduktion og overblik over uddannelsen og psykoterapiens historiske udvikling. Grundlæggende teori og metode.
Teori og metode:
Psykodynamisk teori og metode i historisk og samfundsmæssigt perspektiv.
Udviklingspsykologi, tilknytnings- og objektrelationsteorier, personlighedsstruktur og jegets funktioner.
Psykopatologi og primitive forsvarsmekanismer. Grundbrist.
Etik og etiske dilemmaer.
Undervisning og træning i jeg-støttende og jeg-styrkende terapi, klientcentreret terapi, mentalisering og feed-back metoder.
Dannelse af faste arbejdsgrupper tilhørende Del I.
Timetal:
Teori og metode: 32 timer, egenterapi/selvreflektion: 8 timer, supervision: 0 timer.
Litteratur:
Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen:
“Psykoterapeutisk praksis på psykodynamisk grundlag” side 9 til 70.
Lisbeth Sommerbeck og Allan B. Larsen:
“Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis”, side 11 til 62 og kap 9, 10 og 11.
Sverker Belin: “Galskabens magt”.
Anbefalet litteratur:
Lisbeth Sommerbeck: “Klientcentreret terapi i psykiatrien”.
Anders Evang: “Borderline”.

Modul 2

Mål:
Dybere forståelse af jegets funktioner, sammenhæng mellem krop og psyke samt mål og retning for psykodynamisk jeg-styrkende terapi.
Teori og metode:
Forståelse af symbiose og separation i forhold til krop og psyke og udvikling af jeget.   Diagnosticering og vurdering af jegets funktioner. Jeg-styrkende terapi, mål og metode.
I undervisning og træning inddrages de studerendes jeg-funktioner.
Ekstern underviser:
Psykoterapeut Charlotte Degel supplerer disse temaer med træning i kropsopmærksomhed (7 lektioner).
Overføring og modoverføring perspektiveret i forhold til klientens forsvarsstruktur. Undervisning og træning i afgiftning og containment. Træning i feed-back og klientcentreret terapi.
Timetal:
Teori og metode: 28 timer, egenterapi/selvreflektion: 4 timer, supervision: 8 timer.
Litteratur:
John Bowlby: “En sikker base”.
Helle Holbech Sørensen m.fl.: “Metoder i relationsarbejde med hjemløse”.
Søren Aagaard m.fl.: “Gruppeanalytisk psykoterapi”, kap. 2 og 5 og 7.

Modul 3

Mål:
Individ og grupper i dynamisk perspektiv. Supervisionsmetoder individuelt og i grupper. Jeg-diagnose og jeg-styrkende terapi.
Teori og metode:
Forståelse af gruppedynamiske fænomener og det gensidige samspil mellem gruppe og individ.
Sammenhænge mellem gruppeforsvarsmekanismer og individuelle primitive forsvarsmekanismer.
Ekstern underviser: Gruppeanalytiker og uddannelseskonsulent Jane Leth Larsen supplerer temaet med oplevelsesorienteret træning og undervisning i Bions teorier (7 lektioner).
Undervisning og træning i supervisionsmetoder: afgiftning, kollegial supervision og integrerende kreds.
Diagnosticering og vurdering af jegets funktioner. Jeg-styrkende terapi med særlig fokus på angst.
Som led i undervisning og træning vurderer de studerende deres eget jeg under supervision.
Timetal:
Teori og metode: 30 timer, egenterapi/selvreflektion: 4 timer, supervision: 6 timer.
Litteratur:
Gabbard og Wilkinson: “Borderlinebehandling og modoverføring”.
Arnhild Lauveng: “Unyttig som en rose”.

Modul 4

Mål:
Lederskab i terapeutisk kontakt, individuelt og i grupper. Formidling og implementering af jeg-styrkende terapi. Afslutning af del I med eksamen. Evaluering.
Teori og metode:
Forståelse for og håndtering af adskillelse i overføringsfeltet som forudsætning for ledelse af individuel terapi og gruppeprocesser. Håndtering af præstationsangst. Mentalisering.
Ekstern underviser: Skuespiller Claus Damgaard supplerer temaet med oplevelsesorienteret træning i kontakt og lederskab, herunder evne til at være i nu’et, med inspiration fra Søren Kierkegaards filosofi (10 lektioner).
Træning i og supervision af jeg-styrkende og klientcentreret terapi.
Træning i skriftlig og mundtlig formidling af den grundlæggende teori om jeget og jeg-styrkende terapeutiske metoder.
Prøve 1: Denne skriftlige og mundtlige formidling er samtidig eksamen, som skal bestås ved uddannelseslederne.
Helhedsevaluering af den studerende fagligt og personligt i forhold til uddannelsen.
Timetal:
Teori og metode: 26 timer, egenterapi/selvreflektion: 4 timer, supervision: 10 timer.
Litteratur:
C. Crafoord: “Mennesket er en fortælling”.
Psykoterapeutforeningen: “Etiske regler”.

Del II

Modul 5

Mål:
Overblik over psykoterapiens evidensbaserede hovedtraditioner set i historisk og samfundsmæssig sammenhæng.
Empiri vedr. specifikke og non-specifikke faktorer.
Overblik over mål og retning for psykodynamisk psykoterapi.
Klientcentreret terapi og jeg-styrkende terapi.
De studerendes aktuelle teoretiske, terapeutiske og personlige fundament.
Psykoterapi og etik.
Teori og metode:
Psykoterapeutiske evidensbaserede hovedtraditioner set i historisk og samfundsmæssig sammenhæng.
Empiri vedr. specifikke og non.specifikke faktorer.
Etik og etiske dilemmaer vedr. udøvelse af psykoterapi.
Repetition af det nuværende teoretiske og terapeutiske fundament.
Helhedsevaluering og samarbejdsaftale: overblik over den studerendes teoretiske, terapeutiske og personlige kompetencer
i henhold til det aktuelle pensum.
Udarbejdelse af samarbejdsaftaler for det videre studieforløb.
Undervisning og træning i klientcentreret terapi, feed-back og relationsarbejde.
Dannelse af faste arbejdsgrupper tilhørende Del II.
Timetal:
Teori og metode: 22 timer, egenterapi/selvreflektion: 8 timer, supervision: 10 timer.
Litteratur:
Lisbeth Sommerbeck: “Accept, empati og ægthed i psykoterapeutisk praksis”.
Esben Hougaard m.fl.:” Psykoterapiens hovedtraditioner”.

Modul 6 (starter kl. 13.00)

Mål:
Klientcentreret terapi.
Psykodynamisk teori og metode, herunder Davanloos metapsykologi.
Teori og metode:
Undervisning og træning i klientcentreret terapi.
Psykodynamisk perspektiv på psykiske lidelser sat i relation til udviklingspsykologi, hjernens udvikling, Davanloos metapsykologi og Malans konflikt- og persontrekant.
Overføring og modoverføring. Parallelprocesser og afgiftning.
Psykoterapi i overføringen og metoder til at arbejde med angst.
Træning i at identificere og håndtere overføring og parallelprocesser i de indbyrdes relationer.
Timetal:
Teori og metode: 30 timer, egenterapi/selvreflektion: 10 timer, supervision: 6 timer.
Litteratur:
Simonsen og Møhl: “Grundbog i psykiatri”, til og med del 3.
Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen:
“Psykoterapeutisk praksis på psykodynamisk grundlag”.

Modul 7

Mål:
Psykopatologi og diagnostik. Indledende interview.
Teori og metode:
Psykopatologi, diagnostik og behandling af psykiske sygdomme, forestået af
Ekstern underviser: Psykiater Grethe Thygesen  (15 lektioner).
Undervisning og træning i og supervision af det indledende interview i et psykoterapeutisk forløb:
Spørgeteknik, klarifikation af klientens problemer, psykologisk fokus, mål, kontraktering og etablering af samarbejde og terapeutisk alliance. Psykodynamisk diagnose samt overvejelser om behandling.
Etablering af fast terapeut-klient relation på holdet med tilknyttet observatør. Til og med modul 17 indgår dette som fast træning med supervision på hvert modul.
Timetal:
Teori og metode: 26 timer, egenterapi/selvreflektion: 6 timer, supervision: 8 timer.
Litteratur:
Kernberg: “Borderline og psykodynamisk psykoterapi”.
Simonsen og Møhl: “Grundbog i psykiatri”, kapitel 32 og 51.

Modul 8 (starter kl. 13.00)

Mål:
Stemmehøring. Psykodynamisk terapi herunder Kernbergs klarifikation og konfrontation. Supervisionsmetoder.
Teori og metode:
Undervisning og træning vedr. stemmehøring i bredere forstand forestået af
Ekstern underviser: Psykoterapeut Peter H. Hansen (4 lektioner).
Kernbergs ekspressive psykoterapi.
Undervisning og træning i og supervision af psykodynamisk terapi med fokus på disponering af en terapi med indledning, klarifikation og konfrontation, bearbejdning og behandling af det materiale, der fremkommer, samt konsolidering og afslutning.
Undervisning og træning i kollegial supervision i grupper.
Træning med klient fra Grundkursus i Terapeutisk Kontakt.
Timetal:
Teori og metode: 22 timer, egenterapi/selvreflektion: 7 timer, supervision: 17 timer.
Litteratur:
P. C. Della Selva: “Intensiv dynamisk korttidsterapi”.

Modul 9

Mål:
Davanloos Intensiv Korttids Dynamisk Psykoterapi, ISTDP, metapsykologi, diagnosticering og behandling. Træning i lederskab, kontakt og selvafsløring.
Teori og metode:
ISTDP: metapsykologi, forståelse af de komplekse ubevidste følelser, samt den angst, de forsvarsmekanismer og den modstand, der er knyttet hertil. Det psykopatologiske spektrum.
Den centrale dynamiske sekvens.
Træning, supervision og egen-terapi med udgangspunkt i den centrale dynamiske sekvens.
Oplevelsesorienteret træning i lederskab, kontakt og selvafsløring i perspektiv til Kierkegaard ved
Ekstern underviser: Skuespiller Claus Damgaard (10 lektioner).
Opsummering af jeg-diagnose i dynamisk perspektiv, psykologisk fokus, mål og retning som oplæg til eksamen på modul 10.
Timetal:
Teori og metode: 22 timer, egenterapi /selvreflektion: 8 timer, supervision: 10 timer.
Litteratur:
Davidsen-Nielsen og Leick: “Den nødvendige smerte”.
Bruce D. Perry m. fl.: “Drengen der voksede op som hund”.

Modul 10 (starter kl. 13.00)

Mål:
Evaluering og konsolidering af den studerendes personlige udvikling, teoretiske niveau og metodehåndtering. Gennemgang af skriftlig eksamen. Sorg og krise.
Teori og metode:
Evaluering og konsolidering af den studerendes personlige udvikling, teoretiske niveau og metodehåndtering. Gennemgang af og undervisning ud fra de studerendes skriftlige opgaver.
Der er særlig vægt på at stille den dynamiske diagnose, finde det psykologiske fokus og samarbejde med klienten om problem, mål og retning. Konsolidering af jeg-styrkende terapi.
Sorg og krise, teori og terapeutiske interventioner.
Prøve 2: Skriftlig eksamen som skal bestås ved ekstern censor og uddannelseslederne.
Helhedsevaluering af den studerende teoretisk, metodemæssigt og personligt. Det forventes at den studerende har overblik over den grundlæggende teori og kan vurdere en klients jeg-styrke / jeg- svaghed, samt mestre de grundlæggende metoder.
Timetal:
Teori og metode: 28 timer, egenterapi/selvreflektion: 6 timer, supervision: 12 timer.
Litteratur:
Hanne Hostrup: “Gestaltterapi”.
Susan Hart og Rikke Schwartz.: “Fra interaktion til relation”.

Modul 11

Mål:
Gestaltterapi, teori og metoder. Kønsidentifikation og seksualitet i psykodynamisk perspektiv.
Teori og metode:
Gestaltterapi, teori og metode forestået ved
Ekstern underviser: Psykoterapeut Erik B. Smith (10 lektioner).
Psykodynamisk terapi med fokus på at arbejde med objektrelationer, kropsopmærksomhed samt kontaktevne i nuet integreret med gestaltterapeutiske metoder.
Teori om udvikling af kønsidentifikation og seksualitet i historisk og dynamisk perspektiv. Ødipale konflikter.
Træning, supervision og egen-terapi med udgangspunkt i gestaltterapeutiske interventioner i psykodynamisk sammenhæng. Anvendelsesområder, indikation og kontraindikation.
Timetal:
Teori og metode: 20 timer, egenterapi/selvreflektion: 10 timer, supervision: 10 timer.
Litteratur:
Sverker Belin: “Relation før metode”.
Susanne Bang: “Rørt, ramt og rystet”.

Modul 12 (starter kl. 13.00)

Mål:
Filosofi, etik og psykoterapi. Konsolidering af psykodynamisk teori og metode. Supervisionsmetoder.
Teori og metode:
Filosofi, etik og psykoterapi ved
Ekstern underviser:  Psykoterapeut Erik B. Schmidt (4 lektioner).
Samling af psykodynamisk teori i forhold til de studerendes praksis. Bevidst og ubevidst kommunikation. Overføring, modoverføring og parallelprocesser. Malans trekanter som redskab til de psykodynamiske interventioner i overføringen fra jeg-styrkende terapi til ISTDP. De forskellige interventioners anvendelsesområder. Indikation og kontraindikation.
Træning og supervision i at arbejde terapeutisk i overføringen.
Teori og træning i supervisionsmetoder.
Træning med klient fra Grundkursus i Terapeutisk Kontakt.
Timetal:
Teori og metode: 27 timer, egenterapi/selvreflektion: 8 timer, supervision: 11 timer.
Litteratur:
Susan Hart: “Den følsomme hjerne”.

Modul 13 (2 dages modul)

Mål:
Neuropsykologi, neuroaffektiv udviklingspsykologi.
Teori og metode:
Den tidlige tilknytnings betydning for hjernens og personlighedens udvikling.
Sanseintegration, affektregulering og mentalisering forestået af
Ekstern underviser: Psykolog Knud Hellborn (7 timer).
Timetal:
Teori og metode: 15 timer, egenterapi/selvreflektion: 0 timer, supervision: 0 timer.
Litteratur:
Kaplan og Sadock: “Comprehensive Textbook of Psychiatry, 8. Edition”:
Habib Davanloos artikel om IS-TDP.
Melanie Klein: “Misundelse og taknemmelighed”.

Modul 14

Mål:
Overgangen til den depressive position, jævnfør Melanie Klein, skyldfølelse og mentalisering og den centrale dynamiske sekvens. Udførelse og eksamination af psykoterapi.
Teori og metode:
Objektrelationsteori, tilknytningsteori og Davanloos metapsykologi. Den ubevidste skyldfølelses betydning for psykopatologi. Gennemlevelse og mentalisering af skyld som forudsætning for ophævelse af splitting og udvikling af empati. Den centrale dynamiske sekvens.
Integration af teori og interventioner samt disses anvendelsesområder. Denne proces foregår ved at
de studerende udfører en terapeutisk samtale under overværelse af en uddannelsesleder , en lærer og medstuderende. Terapien evalueres og vurderes.
Prøve 3: Udførelse af en psykoterapeutisk samtale under overværelse af en uddannelsesleder, en lærer og medstuderende. Skal bestås ved uddannelsesleder.
Helhedsevaluering: Der er særlig vægt på den studerendes terapeutiske færdigheder.
Timetal:
Teori og metode: 17 timer, egenterapi/selvreflektion: 8 timer, supervision: 15 timer.
Litteratur:
Jette Sinkjær Simon: “Imago, kærlighedens terapi”.
Anbefalet litt.: Sue Johnson: “Hold mig”.

Modul 15 (starter kl. 13.00)

Mål:
Relationsarbejde og parterapi i dynamisk perspektiv. Imago relationsterapi og Emotionsfokuseret Parterapi, teori og metode.
Teori og metode:
Det psykodynamiske grundlag for imago relationsterapi: Teori om hvordan ubevidste objektrelationer determinerer valg af partner og farver relationer med overføringer fra fortiden. Anvendelse af spejling og empatisk forståelse som metoder til synliggørelse og forandring. Affektregulering og mentalisering.
Imago relationsterapi / emotionsfokuseret terapi, teori og metode forestået af
Ekstern underviser: Psykoterapeut MPF Hanne Christensen (10 lektioner).
Forskellige former for spejling og empatisk refleksion tilrettelagt efter klientens jeg-struktur.
Træning og supervision i relationsterapi.
Timetal:
Teori og metode: 31 timer, egenterapi/selvreflektion: 7 timer, supervision: 8 timer.
Litteratur:
Ludvig Igra: “Objektrelationer og psykoterapi”.
Clarence Crafoord: “Udviklende fortrolighed”.

Modul 16

Mål:
Overblik over og mestring af færdigheder som terapeut. Integration og konsolidering af psykodynamisk teori og terapeutiske metoder.
Teori og metode:
Undersøgelse og vurdering af jeg-struktur med diagnostisk konklusion. Problemformulering og kontraktering af behandling i samarbejde med klienten. Beskrivelse af og begrundelse for metodevalg. Gennemførelse af et terapeutisk forløb. Evaluering og rapportering.
Undervisning og træning foregår i en proces med eksamination af de studerendes skriftlige opgaver, audiovisuel fremvisning af terapi samt teoretisk redegørelse under overværelse af uddannelsesleder, ekstern censor og medstuderende.
Prøve 4: Skriftlig opgave vedr. terapeutisk forløb med en ekstern klient, audiovisuel fremvisning af dele af terapien samt teoretisk redegørelse. Skal bestås og vurderes med karakter efter 7-trinsskalaen af uddannelseslederne og ekstern censor.
Helhedsevaluering: teoretisk, metodemæssigt og personligt. Klarhed over kompetencer og fokus på områder, hvor der skal gøres en ekstra indsats.
Timetal:
Teori og metode: 23 timer, egenterapi/selvreflektion: 6 timer, supervision: 11 timer.
Litteratur:
Karen Vibeke Mortensen: “Fra neuroser til relationsforstyrrelser”.
Psykoterapeutforeningen: “Etiske regler”.

Modul 17 (starter kl. 13.00)

Mål:
Repetition, integration og opsamling af teori og metode.
Teori og metode:
Overblik over uddannelsens indhold. Repetition efter behov.
Afslutning og evaluering af et terapeutisk forløb sat i relation til mål og retning.
Integration af den gensidige følelsesmæssige betydning mellem klient og terapeut.
Implementering, mentalisering og adskillelse.
Etik og ansvar.
Træning og supervision i afslutning af et terapeutisk forløb.
Afslutning af terapeut-klient relationen på holdet.
Timetal:
Teori og metode: 29 timer, egenterapi/selvreflektion: 9 timer, supervision: 8 timer.
Litteratur:
Repetition efter behov.

Modul 18

Mål:
Afsluttende eksamen og afslutning af uddannelsen.
Teori og metode:
Afsluttende eksamen: Eksamen indeholder vurdering af den studerendes kompetencer i: Undersøgelse og vurdering af jeg-struktur med diagnostisk konklusion. Problemformulering og kontraktering af behandling i samarbejde med klienten. Beskrivelse af og begrundelse for metodevalg. Gennemførelse og afslutning af et terapeutisk forløb. Evaluering og rapportering.
Den afsluttende eksamen foregår i en proces, hvor eksamination først og fremmest har til formål, at den studerende viser kompetencer, der fører til uddannelse som Dynamisk Psykoterapeut. Samtidig er hele eksamensprocessen den sidste træning og undervisning på uddannelsen.
Eksamen består af skriftlig opgave vedr. terapeutisk forløb med en ekstern klient, audiovisuel fremvisning af dele af terapien samt teoretisk redegørelse.
Eksaminationen forestås af uddannelseslederne og ekstern censor og vurderes efter 7-trinsskalaen. Eksamen er offentlig tilgængelig.
Afslutning og farvel, implementering og mentalisering af afskeden.
Timetal:
Teori og metode: 22 timer, egenterapi/selvreflektion: 8 timer, supervision: 10 timer.

Træning i arbejdsgrupper:
Mellem alle moduler foregår træning, som udvikler de personlige egenskaber, den teoretiske
kunnen og de terapeutiske teknikker.
De studerende får hjemmeopgaver, som sikrer kontinuitet og fordybelse i uddannelsesforløbet.
Timetal: 240 lektioner. Disse er ikke talt med i de i øvrigt angivne tal.

Evaluering og prøver:
De studerende evalueres hvad angår teoretisk viden, faglig/teknisk kunnen og personlige
egenskaber. Der indgås samarbejdsaftaler med hver enkelt studerende. Evalueringen og samarbejdet ajourføres løbende. Uddannelseslederne og studievejleder er derudover tilgængelige for personlig vejledning.
Under uddannelsen skal de studerende udarbejde og bestå 4 prøver:
2 skal bestås ved uddannelseslederne (modul 4 og 14) og 2 ved uddannelseslederne samt ekstern censor (modul 10 og 16).
Herudover afsluttes med skriftlig, audiovisuel og mundtlig eksamen, som skal bestås ved uddannelseslederne og ekstern censor (modul 18).

Egenterapi og selvrefleksion:
supplerer hinanden og er hinandens forudsætning.
Egenterapi er en del af uddannelsen for at sikre den personlige udvikling. På modulerne foregår den planlagte egenterapi i gruppe.
Herudover skal de studerende være i individuel egenterapi ved ekstern psykoterapeut, som er godkendt af instituttet. Den eksterne egenterapi skal være tilstrækkelig til at dække de individuelle behov for at blive psykoterapeut, og udgøre mindst 30 timer.
Selvrefleksion er integreret i og foregår under hele uddannelsen som en del af den personlige udviklingsproces, en psykoterapeut-uddannelse indebærer. Den studerendes selvrefleksion er i en kontinuerligt proces i dialog med og feed-back fra medstuderende og undervisere.

Supervision:
Supervision er en del af uddannelsen for at sikre udvikling af terapeutiske kompetencer.
På modulerne foregår den planlagte supervision i gruppe, direkte eller indirekte.
Herudover skal de studerende superviseres ved ekstern supervisor, som er godkendt af instituttet.
Den eksterne supervision kan foregå individuelt eller i gruppe, som regel ved hjælp af videooptagelser. Den eksterne supervision skal være tilstrækkelig til at dække de studerendes faglige behov og udgøre mindst 40 timer.
Under uddannelsen skal de studerende have terapiforløb med mindst 4 klienter.

Litteratur:
Der henvises til relevant litteratur i forhold til temaerne på de enkelte moduler.
Den obligatoriske litteratur udgør 7.266 sider.
Herudover anbefalet litteratur 6.888 sider.

Uddannelsen i tal:
Uddannelsen består af 801 lektioner/timer i alt.
Lærerstyret teori og metode: 450 lektioner.
Egenterapi/selvrefleksion individuelt og i gruppe: 121 timer, ikke programsat: 30 timer.
Supervision individuelt og i gruppe: 160 timer, ikke programsat: 40 timer.
Hertil kommer træning i arbejdgrupper: 160 lektioner.

Varighed:
Som udgangspunkt skal uddannelsen være afsluttet senest 6 år efter påbegyndelsen.
Der kan søges om dispensation i forhold til dette af faglige eller personlige grunde, som vurderes individuelt i dialog med den studerende.
Forudsætningen for dispensation er, at der laves en skriftlig aftale mellem den studerende og kursuslederne, som sikrer faglig og personlig vedligeholdelse og udvikling i forhold til uddannelsen.