Studieråd

Forretningsorden for studierådet for terapeutuddannelsen på ”Uddannelsescenter for Psykoterapi og Selvudvikling”, UPS.

Hent forretninsgorden som pdf: Forretningsorden for studierådet maj 2017

§ 1 Formål

Stk. 1 Det er studierådets formål :

 • at sikre kvalitet i uddannelsen på UPS.
 • at opretholde dialogen mellem alle parter med tilknytning til UPS.

§ 2 Medlemmer.

Stk. 1 Studierådet er sammensat på følgende måde:

 • repræsentanter fra det hold, der sidst har afsluttet uddannelsen.
 • en repræsentant fra hver arbejdsgruppe, altså minimum 2 repræsentanter fra hvert uddannelseshold.
 • 2 repræsentanter fra supervisorgruppen.
 • 1 repræsentant fra censorgruppen. Der må gerne være sammenfald mellem  supervisor- og censorgruppen.
 • uddannelseslederne.
 • studievejlederne.

Stk. 2 Der vælges suppleanter for uddannelsesholdenes repræsentanter. Disse deltager i møderne ved ordinære medlemmers fravær.

§ 3 Valg

Stk. 1. Medlemmerne vælges af de enkelte hold/grupper ved uddannelsesstart. De enkelte hold/grupper vælger selv procedure og periode.

§ 4 Møder.

Stk. 1 Studierådet holder møde to gange om året, en gang om foråret og en gang om efteråret. Møderne holdes på en dag hvor det ældste af uddannelsesholdene er på kursusstedet, hvis det er muligt.

Stk. 2 Ekstraordinære møder kan indkaldes når to af studierådets medlemmer ønsker det. Møder skal indkaldes med mindst en måneds varsel.

Stk. 3 Der skal være mindst én uddannelsesleder til stede ved møderne.

§ 5 Dagsorden.

Stk. 1 Faste punkter til dagsordenen er som følgende:

 1. Præsentationsrunde
 2. Valg af ordstyrer og referent
 3. Orientering fra uddannelseslederne
 4. Orientering fra studierådets øvrige medlemmer
 5. Medlemmers ønsker til dagsordenen
 6. Næste mødedato
 7. Mailadresser på nuværende medlemmer
 8. Evt.

Stk. 2 Medlemmernes forslag til dagsordenen sendes til sekretæren på UPS mindst 14 dage før mødet. Sekretæren på UPS fremsender derefter dagsordenen til medlemmerne af studierådet.

§ 6 Referat.

Stk. 1 Referenten sender referat ud pr. mail til rådets medlemmer og sekretær Marie. Medlemmernes rettelser eller kommentarer skal fremsendes til ”svar til alle” inden tre uger, hvorefter referatet betragtes som godkendt. Herefter lægges referatet på hjemmesiden.

Revideret maj 2017.